Spolehlivá firma

MIKROPILOTY, KOTVY A INJEKT

Mikropiloty

Mikropilota je štíhlý stavební prvek v základové půdě o průměru menším než 300mm a slouží pro přenášení tahových i tlakových účinků zatížení od konstrukce nebo od zemního tlaku.

Nákres mikropiloty

Mikropiloty použití

Mikropiloty se používají v případech, kdy je volba provedení tohoto konstrukčního prvku vhodnější než realizace velkoprůměrových pilot. Častými důvody jsou prostorové omezení a špatná přístupnost na staveništi, skromnější požadavky na únosnost, tvrdé horninové podloží, podchycení a vazba se stávajícími základy, apod.

Mikropiloty provedení 

Mikropiloty se provádí vrtáním zapaženého, nebo nezapaženého vrtu, který je vyplněn aktivovanou cementovou směsí, vystrojen silnostěnnou trubkou, v kořenové části je trubka manžetová s otvory, ve volné části je trubka hladká (nejčastěji jsou používány průměry 70/10, 89/10, 108/16 mm). 

Detail mikropiloty

Cca po 24 hodinách od osazení trubky do zálivky ve vrtu se provádí injektáž kořenové části mikropiloty. Při injektáži se postupuje po 0,5 metrových krocích a sleduje se tlak a množství injektované cementové směsi, kriteria jsou dána projektem. Pokud nedojde k dosažení požadovaného tlaku a přitom požadované množství směsi už je vytryskáno, pak následuje technologická přestávka. Poté je provedena reinjektáž, dokud kriteria nejsou splněna. 

VRTACÍ SOUPRAVA PRO MIKROPILOTY

Vrtání mikropiloty

Mikropiloty mohou být opatřeny tlakovými nebo tahovými ocelovými hlavami, případně šroubovicí z prutu betonářské oceli pro zajištění spolehlivého spolupůsobení konstrukce a mikropilot.

 Kotvy a INJEKTÁŽE

Kotvení je moderní technologií zajišťování či aktivního vyztužování vkládáním tahových prvků, kotev, v inženýrském stavitelství, v zakládání staveb a v podzemním stavitelství. Staticky nahrazuje klasické pasivní podpěrné konstrukce. Základní vlastností používaných prvků této technologie je využití mechanických (především pevnostních) vlastností okolního horninového prostředí. Hlavní výztužná či podpěrná funkce je přenesena dovnitř horninového masívu. 

KOTVY

Kotvy a kotvení do hornin

 INJEKTÁŽE

Injektáž je technologie pro úpravu vlastností skalních hornin, nesoudržných hornin a zemin a pro sanaci různých stavebních konstrukcí. Injektáž slouží pro vyplnění dutin (výplňová injektáž), přetvoření a zhutnění horniny (zhutňovací injektáž), vyplnění spar mezi konstrukcí a horninou (kontaktní injektáž), injektáž puklin, gravitační injektáž, klakáž (trhání horniny tlakem vody nebo směsi), apod.

Novinky

Otevření stavební jámy
19.03.2014

Otevření stavební jámy v Plzeňském pivovaru. 

Pracovní plošina
19.03.2013

Pracovní plošina na pilotech v řece pod Vyšehradskou skálou.